1. «Paslaugos ieškovas»
  2. Naudojimo susitarimas

Naudojimo susitarimas

Sveiki atvykę į «ieskovas.lt» paslaugų teikimo sąlygas („Ši sutartis”). Šiame Susitarime išdėstytos sąlygos taikomos įvairioms priemonėms ir paslaugoms, kurias naudojate savo informacijos teikimui ir bendrinimui (B-TO-B) elektroninėje rinkoje, kurią teikia «ieskovas.lt» („Paslaugos”) ).

1. Sutikti su taisyklėmis ir sąlygomis. 
Bet kokiu budu naudodamiesi «ieskovas.lt» svetainę, jūs sutinkate, kad pasirašėte šią sutartį su «ieskovas.lt» ir kad jums bus taikomos šio Susitarimo sąlygos („Sąlygos“). «ieskovas.lt» bet kuriuo metu gali savo nuožiūra keisti taisykles kurias «ieskovas.lt» paskelbs pranešimu savo tinklapyje, kad praneštų jums. Jei nesutinksite su pakeitimais sąlygose, turite nutraukti paslaugos naudojimą. Patikslintos „sąlygos“ automatiškai įsigalios, kai tik bus paskelbtos «ieskovas.lt» svetainėje. Atidžiai perskaitykite pataisytas sąlygas ir turite galimybę nustoti naudotis Paslauga ir jei ir toliau naudosite Paslaugas, tai reiškia, kad jūs sutikote su pataisytomis taisyklėmis ir nuostatomis. Kilus ginčui su «ieskovas.lt», vadovaujamasi naujausia paslaugų sutartimi. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, bet kokiam naujam turiniui, išplečiančiam ar pagerinančiam Paslaugos apimtį, taikoma ši Sutartis. Šis Susitarimas negali būti keičiamas kitaip, išskyrus atvejus, kai rašytinį susitarimą pasirašo «ieskovas.lt» įgaliotas asmuo.

2. Kas gali naudoti «ieskovas.lt» svetainę? 
Paslaugomis gali naudotis privatūs asmenys, profesionalūs paslaugų teikėjai, prekybininkai, gamintojai, valstybinės ištaigos ir kitos įmonės, galinčios sudaryti teisiškai privalomas sutartis pagal galiojančius įstatymus.

3. «ieskovas.lt» svetainė naudojama tik kaip savo produktų ir paslaugu ir reklamos teikimo vieta. 
Bendrovės interneto svetainė vartotoju naudojama prekių ir paslaugų teikėju paieškai, nustatyti prekybos ar paslaugu teikimo partnerį, įsigyti paslaugoms ir prekėms, derėtis dėl prekių ir paslaugų sandorio. Bendrovė negali kontroliuoti sandorio dalyvių kokybės, saugumo ar teisėtumo, verslo informacijos autentiškumo ar tikslumo ir sandorio šaliu gebėjimo vykdyti savo įsipareigojimus pagal prekybos ar paslaugu teikimo susitarimą. Bendrovė negali kontroliuoti, ar sandorio šalys gali įvykdyti sutarties įsipareigojimus.

4. Jūsų informacija, paslaugos ir prekės pardavimui. 
„Jūsų informacija“ apima bet kokią informaciją pateikta registruojantis, įskaitant duomenis, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, pateiktus Bendrovei ar paskelbtus kitiems vartotojams, paskelbiant ar įtraukiant prekes paslaugas, vaizdus ar bet kokia kita vieša informacija arba informacija siusta bet kuriuo elektroniniu paštu, nuotraukos, piešiniai, vaizdai, žodžiai ar kitos medžiagos. Jūs esate vienintelis atsakingas už „Jūsų informaciją“, o Bendrovė yra tik pasyvus „Jūsų informacijos“ skelbimo kanalas internete. Tačiau, jei Bendrovė mano, kad „Jūsų informacija“ gali sukelti Bendrovės teisinę ar moralinę atsakomybę, arba bendrovė gali (visiškai arba iš dalies) prarasti bendrovės interneto paslaugų teikėjų paslaugas, bendrovė savo nuožiūra gali imtis bet kokių veiksmų, kurie „yra reikalingi ar tinkami„ Jūsų informacijai, įskaitant, bet neapsiribojant, tokios informacijos ištrynimą. Jūs garantuojate, kad turite visas teises į „Jūsų informaciją“, pateiktą «ieskovas.lt» svetainėje, įskaitant visas autorių teises. Jūs pripažįstate, kad «ieskovas.lt» neatsako už tai, kad būtų nustatyta ar nustatoma, kokios medžiagos, kurias pateikiate bendrovei, turėtų būti apsaugotos, ir kad bendrovė neatsako už „Jūsų informacijos“ kopijavimą ir naudojimą kitu vartotoju.
4.1 Registracijos įsipareigojimai.
Jei užsiregistruosite «ieskovas.lt» svetainėje, Jūs sutinkate:
(a) remiantis «ieskovas.lt» svetainėje paskelbta informacija apie narius reikalavimais, įsipareigojate pateikti informaciją apie jus, jūsų įmonę, teisingą, tikslią, išsamią ir atspindinčią dabartinę padėtį;
(b) prižiūrėti ir laiku atnaujinti nario informaciją, kad ji būtų teisinga, tiksli, išsami ir atspindėtų dabartinę padėtį. «ieskovas.lt» pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti sutartį, jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią ar netinkančią informaciją, arba jei «ieskovas.lt» turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad informacija yra suklastota, turi teisę sustabdyti arba nutraukti nario registracijos statusą ir atsisakyti teikti paslaugas ar paslaugos bet kurios jos dalies.
Jei registravotės įmonės ar kito juridinio asmens vardu, Jūs atstovaujate ir garantuojate, kad turite teisę įpareigoti įmonę ar kitą juridinį asmenį laikytis šio Susitarimo sąlygų.
4.2 Nario registracijos pavadinimas, slaptažodis ir konfidencialumas.
Registracijos metu pasirinksite nario registracijos pavadinimą ir slaptažodį. Jūs esate atsakingas už savo nario registracijos vardo ir slaptažodžio konfidencialumą ir esate atsakingi už visą veiklą, susijusią su nario registracijos vardu ir slaptažodžiu. Jūs sutinkate:
(a) jei nustatoma, kad bet kuris asmuo neteisėtai naudoja jūsų nario registracijos pavadinimą arba slaptažodį arba kitas aplinkybes, pažeidžiančias konfidencialumą, tuoj pat apie tai pranešite «ieskovas.lt» administracijai;
(b) įsitikinkite, kad kiekvienos interneto sesijos pabaigoje, prieš paliekant svetainę, atsijungėte nuo savo paskiros. «ieskovas.lt» negali būti ir nebus atsakingas už nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti dėl to, kad nesilaikysite šios sutarties dalies.
4.3 Taisyklės dėl jūsų informacijos.
Jūs sutinkate, kad „Jūsų informacija“ ir bet kokie „elementai ir paslaugos“, kurias pateikiate «ieskovas.lt» svetainėje, (reiškia viską, kas gali būti prekiaujama ar teikiamos paslaugos pagal įstatymus, materialūs ar nematerialūs elementai įvairiomis formomis, arba tam tikras interesas, tam tikra sąskaita ar vertybiniai popieriai, arba paslauga ar elgesys) šioje sutartyje terminas „elementai ir paslaugos“ apima šias reikšmes;
(a) nebus sukčiavimo elementų, be to, nebus įtraukta jokių pardavimo ar klastojimo priemonių;
(b) nepažeis jokių trečiųjų šalių nuosavybės teisių ar autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ar teisės į privatumą ar reputaciją;
(c) nepažeis įstatymų, taisyklių ar taisyklių nuostatų (įskaitant, reglamentus, reglamentuojančius vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją ar klaidingą reklamą);
(d) neskelbsite turinio, kuriame yra (įskaitant komercinius turinius), neteisėtas bauginimas ar neteisėtas priekabiavimas ir persekiojimas;
(e) neskelbsite vaikų pornografijos;
(f) nebus sąmoningo naikinimo, jame nėra virusų, naikinimo programų, kompiuterių kirminų kurios pažeis bet kokia sistema, duomenis ar asmens duomenis;
(g) nebus tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su toliau išvardytomis prekėmis ar paslaugomis:
(i) prekėmis ar paslaugomis, draudžiamomis pagal šį Susitarimą; arba
(ii) prekėmis ar paslaugomis, kurių nesate įgaliotas parduoti ar teikti.
Be to, sutinkate: 
(h)  naudodamiesi Paslauga negalite rinkti kitų asmenų el. pašto adresus ir kitą informaciją be kitų šalių sutikimo;
(i) naudodamiesi Paslauga nenurodyti suklastotą el. Pašto adresą arba kitaip bandyti klaidinti kitus žmones apie siuntėjo tapatybę arba informacijos šaltinį.

4.4 Draudžiami daiktai. 
Jūs negalite skelbti mūsų svetainėje:
(a) bet kuriuos elementus ar paslaugas, dėl kurio bendrovė gali pažeisti atitinkamus įstatymus, reglamentus ar taisykles.
(b) bet kuriuos elementus ar paslaugas, kurias «ieskovas.lt» laiko draudžiamais arba netinkamais reklamuoti per šią svetainę.

5. Jūs suteikiate bendrovei teisę naudoti licenciją.
Jūs suteikiate bendrovei išskirtines, nuolatines, laisvas licencijų ir jūsų paskelbto turinio naudojimo teises, suteikiant bendrovei teisę naudotis (kopijuoti visą ar dalį), peržiūrėti, perrašyti, skelbti, versti, platinti, vykdyti ir rodyti „Jūsų informaciją“ ir (arba) įtraukti „Jūsų informaciją“ bet kokia forma į žiniasklaida, socialinius tinklus ar technologija, kuri dabar yra žinoma ar vėliau bus sukurta.

6. Paslaugu teikimo procedūros. 

6.1 Pridėkite produkto ar paslaugu aprašymą. 
Produktų aprašymai yra tekstiniai aprašymai, brėžiniai ir (arba) nuotraukos, kurias pateikiate «ieskovas.lt» svetainėje, kuri gali būti
a) produkto, kurį norite reklamuojant mūsų svetainėje parduoti, aprašymas, arba
b) paslaugu, kurias teikiate, aprašymas. Bet kokio tipo produkto, ar teikiamu paslaugų aprašymą galite publikuoti «ieskovas.lt» svetainėje.
«ieskovas.lt» neatsako už produkto ir paslaugų aprašymo tikslumą ar turinį.

6.2 Sandorių ginčų sprendimas.
Jei turite ginčą su vienu ar keliais naudotojais arba su paslaugų teikėjais, kurie savo paslaugas gauna per mūsų svetainę, Bendrovė negali dalyvauti ir nedalyvaus šalių sandoriuose, ginčuose, neprisiims atsakomybės už bet kokias faktines ir iš to kylančias pretenzijas ir įvairių rūšių ir pobūdžio žalą, susijusią su tokiais ginčais.

7. Prekybos sistema. 

7.1 Sistemos vientisumas. 
Jūs sutinkate, kad jūs negalite naudoti jokio prietaiso, programinės įrangos, kad įsikištumėte ar bandytumėte trukdyti įprastam «ieskovas.lt» svetainės veikimui. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai, dalintis savo slaptažodžiu su jokia trečiąja šalimi arba naudoti savo slaptažodį jokiam neleistinam tikslui.

7.2 Atsiliepimai. 
Negalima imtis jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti informacijos grįžtamojo ryšio sistemos vientisumui, pvz., naudojant antrą narį arba trečiąją šalį, palikti teigiamą grįžtamąjį ryšį sau, naudojant antrą narį arba trečiąją šalį palikti kitiems vartotojams neigiamus atsiliepimus.

7.3 Ne komerciniam naudojimui.
Jūs sutinkate, kad jūs negalite komerciniais tikslais naudoti jokių medžiagų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiomis medžiagomis, esančiomis «ieskovas.lt» svetainėje, komerciniam naudojimui be išankstinio raštiško «ieskovas.lt» leidimo.

8. Nutraukimas arba prieigos apribojimai. 
Jūs sutinkate, kad «ieskovas.lt» gali savo nuožiūra nutraukti Paslaugas ar bet kurios jos dalies teikimą bet kuriuo metu su įspėjimu ar be jo, jei „FromTOO“ svetainėje skelbiate informacija susijusia su pornografija, investicinėmis piramidėmis ar kita informacija, kuria draudžia skelbti ar reklamuoti jūsų šalies įstatymai.
Jus sutinkate kad «ieskovas.lt» gali nedelsiant panaikinti tokia paskyrą arba atšaukti paskyrą ir visomis svarbiomis sąskaitoje esančiomis medžiagomis ir failais jums bus draudžiama toliau naudotis.
Nutraukus paskyrą, „FromTOO“ neprivalo išsaugoti jokios informacijos, susijusios su pradine paskyra, ar ją perduoti, arba persiųsti informaciją, kuri nebuvo perskaityta ar išsiųsta jums ar trečiajai šaliai.

9. Kokios yra taisyklių pažeidimo pasekmės? 
Negalėdama naudoti kitų teisių gynimo priemonių, bendrovė gali nedelsdama įspėti, kad visam laikui sustabdys arba nutrauks jūsų narystę, ištrins bet kokią esamą informaciją apie produktą, teikiamas paslaugas ir kitą informaciją, kurią rodote svetainėje: jei
(i) pažeidžiate šį susitarimą;
(ii) Bendrovė negali patikrinti jokios įmonės teikiamos informacijos, kurią pateikėte bendrovei; arba
(iii) Bendrovė mano, kad jūsų veiksmai gali sukelti bet kokią teisinę atsakomybę už jus, Bendrovės naudotojams arba trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, teikiančius paslaugas per Bendrovę ar Bendrovės interneto svetainę. Negalėdama apriboti jokių kitų teisių gynimo priemonių, «ieskovas.lt» gali nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyrą, jei randama, kad vykdote nesąžininga, apgaulingą veiklą, susijusią su «ieskovas.lt» svetaine.

10. Paslauga teikiama „kaip yra“. 
Bendrovė dės visas pastangas, kad «ieskovas.lt» svetainė būtų naudinga visiems, bet negarantuoja:
(i) kad „Paslaugos“ atitinka jūsų reikalavimus;
(ii) reklamuojamu per «ieskovas.lt» produktų ar paslaugų kokybė atitinka jūsų lūkesčius.

11. Atsakomybės sritis.
Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad «ieskovas.lt» neatsako už bet kokią jūsų patirta žalą, atsiradusią dėl bet kurios iš šių aplinkybių:
(i) nesugebėjimas naudotis Paslaugomis;
(ii) bet kokie kiti su Paslauga susiję dalykai, atsiradę dėl bet kokios priežasties, įskaitant aplaidumą.

12. Svarbus pranešimai. 
Jūs sutinkate gauti iš «ieskovas.lt» jūsų paskiros lankomumo statistikos pranešimus ir naujausia informacija apie naujas paslaugas.

13. Laikykitės įstatymo. 
Jūs esate atsakingas už visus atitinkamus įstatymus ir taisykles, susijusias su Jūsų naudojimusi Paslauga ir jūsų verslo informacijos teikimu.

14. Nėra agentūros santykių. 
Jūs ir «ieskovas.lt» esate tik nepriklausomi rangovai. Ši Sutartis nėra skirta kurti agentūrą, partnerystę, bendrą įmonę ar franšizės dotacijos santykius.

15. Reklama ir finansinės paslaugos.
Jūs bendraujate ar vykdote verslą arba dalyvaujate reklaminėje veikloje su reklamuotojais, kurie yra Paslaugoje arba per Paslaugą.
Bet kokie kiti terminai, sąlygos, garantijos ar atstovybės yra tik jums ir reklamuotojui. Jūs sutinkate, kad «ieskovas.lt» neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokių verslo sandorių ar tokių reklamuojamų asmenų atsiradimo Paslaugoje.
Jei ketinate per Paslaugą dalyvauti bet kokioje vertybinių popierių rinkoje, ar akcijų rinkoje arba naudodamiesi Paslauga gausite bet kokią naujieną, ar kitą informaciją, susijusią su akcijų kotiruotėmis, investicijomis ar vertybiniais popieriais, atkreipkite dėmesį, kad «ieskovas.lt» neatsako už tokios informacijos, perduodamos per Paslaugą, tikslumą ir naudingumą. «ieskovas.lt» nėra atsakingas už bet kokius jūsų prekybos ar investicinius sprendimus, priimtus pagal tokią informaciją.

16. Nuoroda. 
Per «ieskovas.lt» „Paslaugas“ galima teikti nuorodas į kitas pasaulines svetaines ar išteklius. Kadangi «ieskovas.lt» nekontroliuoja tokių svetainių ir išteklių, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad «ieskovas.lt» neatsako už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą.

17. Pranešimas.
Jei aiškiai nenurodyta kitaip, bet koks pranešimas turi būti siunčiamas el. Paštu (iš «ieskovas.lt») į pašto adresą kurį pateikėte registracijos metu arba į kitą nurodytą adresą. Po dvidešimt keturių (24) valandų el. pranešimas laikomas įteiktu.

18. Force majeure. 
Dėl kitų priežasčių, išskyrus pagrįstą įmonės kontrolę, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, streikus ar riaušes, medžiagų trūkumą ar kiekybinį normavimą, riaušes, karo veiksmus, vyriausybės veiksmus, ryšius ar kitas nesėkmes ar rimtus nelaimingus atsitikimus ir pan. «ieskovas.lt» neprisiima jokios atsakomybės už dėl ryšio ar kitų įrenginių gedimo.

19. Perdavimas. 
«ieskovas.lt» perduodant šią sutartį nereikia jūsų sutikimo.

20. Kitos taisyklės. 
Ši sutartis pakeičia bet kokį rašytinį ar žodinį susitarimą tarp jūsų ir «ieskovas.lt». Visus šio susitarimo aspektus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Jei kuri nors šio Susitarimo nuostata laikoma nebegaliojančia, ši nuostata panaikinama ir likusios nuostatos bus įgyvendinamos.

21. Teisminiai ginčai. 
Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo ar su juo susijusių paslaugų ar Bendrovės paslaugų, pateikiami Lietuvos teismui ir jiems taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.